വിദ്യാലയ വികസന സെമിനാര്‍ :ജ‌ൂണ്‍ 8 വ്യാഴം രാവിലെ 11മണിക്ക്.പി.കര‌ുണാകരന്‍ എം.പി.,കെ.ക‌ുഞ്ഞിരാമന്‍ എം.എല്‍.എ.,എ.ജി.സി.ബഷീര്‍ ത‌ുടങ്ങിയവര്‍ സംബന്ധിക്ക‌ുന്ന‌ു.ഏവര്‍ക്ക‌ും സ്വാഗതം...
II Term Exam Time Table
SCHEME OF WORK
LSS RESULT 2017SSLC RESULT 2017SSLC Result Analysis

Friday, March 10, 2017

"ഹായ് സ്‌ക‌ൂള്‍ ക‌ുട്ടിക്ക‌ൂട്ടം"
ക‌ുട്ടികള‌ുടെ ഐ.സി.ടി. ക‌ൂട്ടായ്‌മയ്‌ക്ക് അഡ‌ൂര്‍ സ്‌ക‌ൂളില്‍ ത‌ുടക്കമായി

"ഹായ് സ്‌ക‌ൂള്‍ ക‌ുട്ടിക്ക‌ൂട്ടം"പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് എ.കെ. മ‌ുഹമ്മദ് ഹാജി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യ‌ുന്ന‌ു
ഹെഡ്‌മാസ്‌റ്റര്‍ അനീസ് ജി. മ‌ൂസാന്‍ അധ്യക്ഷതവഹിച്ച‌് സംസാരിക്ക‌ുന്ന‌ു
സ്‌ക‌ൂള്‍ ഐടി കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ എ.എം. അബ്‌ദ‌ുല്‍സലാം വിഷയമവതരിപ്പിക്ക‌ുന്ന‌ു
"ഹായ് സ്‌ക‌ൂള്‍ ക‌ുട്ടിക്ക‌ൂട്ടം" അംഗങ്ങള്‍ സെമിനാറില്‍ സംബന്ധിക്ക‌ുന്ന‌ു
വിവരവിനിമയസാങ്കേതികവിദ്യയോട‌ുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള‌ുടെ ആകാംക്ഷയ‌ും കൗത‌ുകവ‌ും ഗ‌ുണപരമായ രീതിയില്‍ പ്രയോജനപ്പെട‌ുത്ത‌ുന്നതിനായി പൊത‌ുവിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ഐടി അറ്റ് സ്‌ക‌ൂള്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച‌ു നടപ്പിലാക്ക‌ുന്ന സമഗ്ര ന‌ൂതനപദ്ധതിയാണ് "ഹായ് സ്‌ക‌ൂള്‍ ക‌ുട്ടിക്ക‌ൂട്ടം". .സി.ടി. യില്‍ ക‌ൂട‌ുതല്‍ ആഭിമ‌ുഖ്യവ‌ും താല്‍പര്യവ‌ുമ‌ുള്ള ഹൈസ്‌ക‌ൂള്‍ ക്ലാസ‌ുകളിലെ തെരെഞ്ഞെട‌ുക്കപ്പെട‌ുന്ന ക‌ുട്ടികളാണ് ഈ ക‌ൂട്ടായ്‌മയിലെ അംഗങ്ങള്‍. സ്‌ക‌ൂള്‍ ഐടി കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ജോയിന്റ് ഐടി കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ എന്നിവര‌ുടെ ച‌ുമതലയിലാണ് ക‌ുട്ടിക്ക‌ൂട്ടത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം. വിവരവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യാരംഗത്ത് ക‌ുട്ടികള്‍ സ്വാഭാവികമായി പ്രകടിപ്പിക്ക‌ുന്ന താല്‍പര്യത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്ക‌ുക, വിദ്യാലയത്തിലെ .സി.ടി. അധിഷ്ഠിതപഠനത്തിന്റെ മികവ് ക‌ൂട്ടാന‌ും സാങ്കേതികപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന‌ും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള‌ുടെ സഹകരണം ഉറപ്പാക്ക‌ുക, സുരക്ഷിതമായ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗം, സൈബര്‍ ക‌ുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ എന്നിവയെക്ക‌ുറിച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ബോധവാന്മാരാക്ക‌ുകയ‌ും ഇത‌ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചരണ പരിപാടികളില്‍ നേതൃപരമായ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാന്‍ പ്രാപ്തരാക്ക‌ുകയ‌ും ചെയ്യ‌ുക, ഭാഷാകമ്പ്യ‌ൂട്ടിങ്ങിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്ക‌ുറിച്ച് ക‌ുട്ടികളെ ബോധവാന്മാരാക്ക‌ുകയ‌ും വിവിധ ഭാഷാകമ്പ്യ‌ൂട്ടിങ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങല്‍ ഏറ്റെട‌ുത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന‌ുള്ള അവസരം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്ക‌ുകകയ‌ും ചെയ്യ‌ുക, പ‌ത‌ുതലമ‌ുറ സാങ്കേതികഉപകരണങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടാന‌ും അവ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കാളിയാകാന‌ുമ‌ുള്ള അവസരം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്ക‌ുക, വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ ഭാവനയ‌ും സര്‍ഗാത്മകതയ‌ും വളര്‍ത്ത‌ുന്നതിന് ആനിമേഷന്‍ സിനിമാനിര്‍മാണത്തില്‍ പരിശീലനം നല്‍‌ക‌ുക, പഠനപ്രോജക്‌റ്റ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക‌ുള്ള മേഖലകള്‍ കണ്ടെത്തി ഗവേഷണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചെയ്യാന‌ുള്ള താല്‍പര്യം വളര്‍ത്തിയെട‌ുക്ക‌ുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയ‌ുടെ പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങള്‍. ആനിമേഷന്‍ ആന്റ് മള്‍ട്ടിമീഡിയ, ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍, ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ആന്റ് ഫിസിക്കല്‍ കമ്പ്യ‌ൂട്ടിങ്, ഭാഷാ കമ്പ്യ‌ൂട്ടിങ്, ഇന്റര്‍നെറ്റ‌ും സൈബര്‍ സ‌ുരക്ഷയ‌ും എന്നീ അഞ്ച് മേഖലകളില്‍ ക‌ുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രത്യേകപരിശീലനം നല്‍ക‌ും.
"ഹായ് സ്‌ക‌ൂള്‍ ക‌ുട്ടിക്ക‌ൂട്ടം" ഒന്നാംഘട്ടപരിശീലനപരിപാടിയ‌ുടെ ഭാഗമായി അഡ‌ൂര്‍ ഗവ.ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌ക‌ൂളില്‍ നടന്ന സെമിനാര്‍ പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് എ.കെ. മ‌ുഹമ്മദ് ഹാജി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌ത‌ു. ഹെഡ്‌മാസ്‌റ്റര്‍ അനീസ് ജി. മ‌ൂസാന്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച‌ു. അധ്യാപകരായ കെ. സത്യശങ്കര, വിനോദ് ക‌ുമാര്‍ ആശംസകളര്‍പ്പിച്ച‌ു. സ്‌ക‌ൂള്‍ ഐടി കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ എ.എം. അബ്‌ദ‌ുല്‍സലാം വിഷയമവതരിപ്പിച്ച‌ു. ക‌ുട്ടിക്ക‌ൂട്ടം അംഗങ്ങളായ എച്ച്. മഞ്ജ‌ുഷ സ്വാഗതവ‌ും കെ. അന‌ുശ്രീ നന്ദിയ‌ും പറഞ്ഞ‌ു.

Saturday, March 4, 2017

ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് മധ‌ുരമ‌ൂറ‌ും സന്ദേശവ‌ുമായി ക‌ുട്ടിപ്പൊലീസ്

അഡൂര്‍ : 'ശുഭയാത്ര' ട്രാഫിക് ബോധവല്‍ക്കരണവുമായി സ്‌റ്റുഡന്റ് പൊലീസ് രംഗത്ത്. അഡൂര്‍ ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡന്‍റ് പോലീസ് കേഡെറ്റ്സ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ആദ‌ൂര്‍ ജനമൈത്രി പൊലീസ‌ുമായി സഹകരിച്ച് കൊട്ട്യാടി ജങ്ഷനില്‍ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ സന്ദേശമടങ്ങിയ നോട്ടീസ‌ും ക‌ൂടെ ഒര‌ു മിഠായിയ‌ും വിതരണം നടത്തി. ബസ്, ലോറി, കാര്‍, ജീപ്പ്, സ്‌കൂള്‍ വാന്‍, ഓട്ടോ, ബൈക്ക് തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് ബോധവല്‍ക്കരണം സംഘടിപ്പിച്ചു. അമിത വേഗത, അശ്രദ്ധ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക, ഇടുങ്ങിയ റോഡുകളും വാഹനപ്പെരുപ്പവും കണക്കിലെടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് വണ്ടിയോടിക്കുക, മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കരുത് , ലൈസന്‍സ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കരുത്, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള്‍ സീറ്റ്ബെല്‍‌റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക, ഇടതുവശത്തുകൂടി ഓവര്‍ടേക്ക് ചെയ്യരുത്, വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കരുത്, ഇരുചക്രവാഹനം ഓടിക്കമ്പോള്‍ ഹെല്‍മ‌റ്റ് ധരിക്കണം, എല്ലാ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളും നിര്‍ബന്ധമായും പാലിക്കുക എന്നീ അഭ്യര്‍ത്ഥനകളടങ്ങിയ സ്ലിപ്പുകള്‍ കേഡറ്റുകള്‍ വിതരണം ചെയ്‌ത് എല്ലാവര്‍ക്കും ശുഭയാത്ര ആശംസിച്ചു .ആദ‌ൂര്‍ സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടര്‍ ക‌ുഞ്ഞമ്പ‌ു, സിവില്‍ പൊലീസ് ഓഫീസര്‍മാരായ രമേശന്‍, ദിനേശന്‍, സി.പി.. .ഗംഗാധരന്‍, .സി.പി.. പി.ശാരദ, അധ്യാപകരായ വിനോദ് ക‌ുമാര്‍, പി. ഇബ്രാഹിം ഖലീല്‍ എന്നിവര്‍ കേഡറ്റുകള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കി.

Thursday, March 2, 2017

പാസിങ് ഔട്ട് കഴിഞ്ഞ‌ു...
ക‌ുട്ടിപ്പൊലീസ‌ുകാര്‍ ഇനി സമ‌ൂഹത്തിലേക്ക്...

ആദ‌ൂര്‍ പൊലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടര്‍ സിബി തോമസ് പരേഡ് പരിശോധിക്ക‌ുന്ന‌ു
പരേഡ് കമാന്‍ഡര്‍ ദീക്ഷയ‌ുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കേഡറ്റ‌ുകള്‍ പരേഡില്‍ അണിനിരക്ക‌ുന്ന‌ു
ആദ‌ൂര്‍ പൊലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടര്‍ സിബി തോമസ് പരേഡില്‍ സല്യ‌ൂട്ട് സ്വീകരിക്ക‌ുന്ന‌ു
പരേഡ് കമാന്‍ഡര്‍ ദീക്ഷ ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടര്‍ സിബി തോമസില്‍ നിന്ന‌ും ട്രോഫി സ്വീകരിക്ക‌ുന്ന‌ു
പ്ലറ്റ‌ൂണ്‍ കമാന്‍ഡര്‍ മഞ്ജ‌ുഷ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരംസമിതി അധ്യക്ഷ എ.പി. ഉഷയില്‍ നിന്ന‌ും ട്രോഫി സ്വീകരിക്ക‌ുന്ന‌ു
പ്ലറ്റ‌ൂണ്‍ കമാന്‍ഡര്‍ പല്ലവി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ.മ‌ുസ്ഥഫയില്‍ നിന്ന‌ും ട്രോഫി സ്വീകരിക്ക‌ുന്ന‌ു
അഡ‌ൂര്‍ : അഡ‌ൂര്‍ ഗവ.ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌ക‌ൂളില്‍ സീനിയര്‍ സ്‌റ്റ‌ൂഡന്റ് പൊലീസ് കേഡറ്റ‌ുകള‌ുടെ പാസിങ്ഔട്ട് പരേഡ് നടന്ന‌ു. ഇന്‍ഡോര്‍-ഔട്ട് ഡോര്‍ ക്ലാസുകള്‍, ആഴ്‌ചയില്‍ രണ്ട‌ുവീതം പരേഡുകള്‍, റോഡ് വാക്ക് ആന്റ് റണ്‍, ക്രോസ് കണ്‍ട്രി, യോഗ, ട്രാഫിക് ബോധവല്‍ക്കരണ ക്ലാസുകള്‍, ലഹരിവിര‌ുദ്ധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, ആരോഗ്യ ബോധവല്‍ക്കരണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, റാലി, പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, ഓണം-ക്രിസ്‌മസ്-സമ്മര്‍ അവധിക്കാല ക്യാമ്പ‌ുകള്‍, ട്രക്കിങ് ത‌ുടങ്ങിയവ ഉള്‍പ്പെട‌ുന്ന രണ്ട‌ു വര്‍ഷത്തെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം നടന്ന എഴ‌ുത്ത് പരീക്ഷയില‌ും പ്രായോഗികപരീക്ഷയില‌ും വിജയിച്ച 44 കേഡറ്റ‌ുകളാണ് പരേഡില്‍ പങ്കെട‌ുത്തത്. വിദ്യാലയത്തിലെ മ‌ൂന്നാം ബാച്ചാണ് പരിശീലനം പ‌ൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ആദ‌ൂര്‍ പോലീസിന്റെ കീഴിലാണ് കേഡറ്റ‌ുകള്‍ പരിശീലനം നേടിയത്. ആദ‌ൂര്‍ പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടര്‍ (സി.) സിബി തോമസ് പരേഡ് പരിശോധിക്ക‌ുകയ‌ും സല്യ‌ൂട്ട് സ്വീകരിക്ക‌ുകയ‌ും ചെയ്‌ത‌ു. ദേലമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ. മ‌ുസ്ഥഫ പതാക ഉയര്‍ത്തി. പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് എ.കെ. മ‌ുഹമ്മദ് ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച‌ു. പ്ലറ്റ‌ൂണ്‍ കമാന്‍ഡര്‍മാരായ മഞ്ജ‌ുഷ, പല്ലവി പരേഡ് കമാന്‍ഡര്‍ കെ.പി. ദീക്ഷ എന്നിവര്‍ക്കുള്ള ട്രോഫികള്‍ കാസറഗോഡ് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരംസമിതി അധ്യക്ഷ അഡ്വ. .പി. ഉഷ വിതരണം ചെയ്‌ത‌ു. സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ രമേശന്‍, സിപിഒ എ.ഗംഗാധരന്‍, എസിപിഒ പി.ശാരദ, സീനിയര്‍ അസിസ്‌റ്റന്റ് എച്ച്. പദ്‌മ എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി. ജനപ്രതിനിധികള്‍, പിടിഎ അംഗങ്ങള്‍, രക്ഷിതാക്കള്‍, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍, പ‌ൂര്‍വ്വവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍, നാട്ട‌ുകാര്‍ തുടങ്ങിയ വലിയ ഒര‌ു ജനസഞ്ചയം പരേഡ് വീക്ഷിക്കാനെത്തിയിര‌ുന്ന‌ു. ഹെഡ്‌മാസ്‌റ്റര്‍ അനീസ് ജി.മ‌ൂസാന്‍ സ്വാഗതവ‌ും സ്‌റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഡി.രാമണ്ണ നന്ദിയ‌ും പറഞ്ഞ‌ു.

Monday, February 27, 2017

മന‌ുഷ്യന്റെ അനിയന്ത്രിത കടന്ന‌ുകയറ്റം റാണിപ‌ുരത്തിന്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ താളംതെറ്റിക്ക‌ുന്ന‌ുവെന്ന കണ്ടെത്തല‌ുമായി അഡ‌ൂര്‍ സ്‌ക‌ൂളിലെ ക‌ുട്ടിപ്പൊലീസ‌ുകാര്‍

കേഡറ്റുകള്‍ ജില്ലാ നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡി.വൈ.എസ്.പി. സിനി ഡെന്നിസിന‌ും മറ്റ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക‌ുമൊപ്പം
കാസറഗോഡ് സാമൂഹ്യവനവല്‍ക്കരണവിഭാഗം ഓഫീസര്‍ എസ്.എന്‍. രാജേഷ് ക്ലാസെട‌ുക്ക‌ുന്ന‌ു
കാസറഗോഡ് സാമൂഹ്യവനവല്‍ക്കരണവിഭാഗം ഓഫീസര്‍ എന്‍. വി. സത്യന്‍ ക്ലാസെട‌ുക്ക‌ുന്ന‌ു
പരിസ്ഥിതിപ്രവര്‍ത്തകന്‍ പി.വി.നിഷാന്ത് വനത്തിന‌ുള്ളില്‍ വെച്ച‌ുക്ലാസെട‌ുക്ക‌ുന്ന‌ു
കത്തിക്കരിഞ്ഞ പ‌ുല്‍മേട്ടില‌ൂടെ സ്‌റ്റ‌ൂഡന്റ് പൊലീസ് കേഡറ്റ‌ുകള‌ുടെ ട്രക്കിങ്
പ്രവേശനകവാടത്തില്‍ റിസോര്‍ട്ട് പണിയ‌ുന്നതിനായി ക‌ുന്നിടിക്ക‌ുന്ന‌ു
അഡൂര്‍ റാണിപുരത്തെ ജൈവവൈവിധ്യം അടുത്തറിയുന്നതിന് അഡൂര്‍ ഗവ.ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിലെ സ്‌റ്റ‌ൂഡന്റ് പൊലീസ് കേഡറ്റ‌ുകള്‍ക്കായി വനംവക‌ുപ്പിന്റെ സാമൂഹ്യവനവല്‍ക്കരണവിഭാഗം റാണിപുരത്ത് ഏകദിന പ്രകൃതിപഠന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. വിവിധവിഷയങ്ങളില്‍ വിദഗ്‌ദരുടെ ക്ലാസുകള്‍, വനത്തിലൂടെ മ‌ൂന്ന് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ടുനിന്ന ട്രക്കിങ്, ചിത്രശലഭങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും അപൂര്‍വ്വ സസ്യങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തല്‍ എന്നിവ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന‌ു. ആനയടക്കമുള്ള വന്യമൃഗങ്ങള്‍ ഇറങ്ങുന്ന വഴിയിലൂടെയുള്ള യാത്ര ക‌ുട്ടികള്‍ക്ക് പുതിയ അനുഭവം പകര്‍ന്നു നല്‍കി.
എന്നാല്‍ ചോലവനങ്ങളും പ‌ുല്‍മേടുകളുമടങ്ങിയ 'മാടത്തുമല'യുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള മന‌ുഷ്യന്റെ അനിയന്ത്രിത കടന്ന‌ുകയറ്റത്തിന്റെ നേര്‍കാഴ്‌ചകള്‍ കേഡറ്റ‌ുകളെ അസ്വസ്ഥരാക്കി. മലയിലെ പുല്ലുകളൊക്കെ കത്തിക്കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏതോ സഞ്ചാരി വലിച്ചെറിഞ്ഞ സിഗരറ്റാവാം വില്ലന്‍. മലകയറ്റം ആരംഭിക്കുന്നിടത്തുതന്നെ ക‍ുട്ടികളെ സ്വാഗതം ചെയ്‌തത് സ്വകാര്യറിസോര്‍ട്ട് നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ക‌ുന്നിടിക്ക‌ുന്ന മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രങ്ങളാണ്. കാനനപാതയുടെ ഇരുവശത്തുമുള്ള മരങ്ങളിലൊക്കെ സഞ്ചാരികളുടെ കരവിരുതുകള്‍ വ്രണങ്ങളുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങളില്‍ യുവാക്കളുടെ അതിരുകടക്കുന്ന അഭ്യാസങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ പാടുപെടുന്നതുും ക‌ുട്ടികള്‍ കണ്ടു. പ്രകൃതിയെ മുച്ച‌ൂട‌ും മുടിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചെയ്‌തികളോടുള്ള പ്രധിഷേധമെന്നോണം കൂടുതല്‍ ജൈവവൈവിധ്യത്തേയൊന്നും കാണാനും സാധിച്ചില്ല. ഒരു 'ഹര്‍ത്താല്‍' പ്രതീതിയാണ് കാട്ടിനുള്ളില്‍. 'ഭ‌ൂമിയ‌ുടെ അര്‍ബ‌ുദമാണ് മനുഷ്യന്‍' എന്ന ഒരു ചിന്തകന്റെ വാക്കുകളെ അന്വര്‍ത്ഥമാക്കുന്ന നേര്‍ക്കാഴ്‌ചകളാണ് കേഡറ്റുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
എസ്.പി.സി. പ്രോജക്‌റ്റിന്റെ ജില്ലാ നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡി.വൈ.എസ്.പി. സിനി ഡെന്നിസ് ക്യാമ്പ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തു. സോഷ്യല്‍ ഫോറസ്‌ട്രി ഓഫീസര്‍മാരായ എന്‍. വി. സത്യന്‍, എസ്.എന്‍. രാജേഷ്, ടി.കെ. ലോഹിതാക്ഷന്‍, പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകരായ പി.വി. നിഷാന്ത്, വി.വി. രവി, പക്ഷി നിരീക്ഷകനായ ശശിധരന്‍ മനേക്കര എന്നിവര്‍ ക്ലാസെടുത്തു. എസ്.പി.സി. അസിസ്റ്റന്റ് നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍ പൊലീസ് സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടര്‍ രവി, സിവില്‍ പൊലീസ് ഓഫീസര്‍മാരായ രമേശന്‍, പ്രശാന്ത് കാടകം, അധ്യാപകരായ എ.എം. അബ്‌ദുല്‍ സലാം, പി. ഇബ്രാഹിം ഖലീല്‍, ശബാന, സമീറ, ശ്രീരേഖ, ശാക്കിറ, ഖമറ‌ുന്നിസ, അഷിത, സാജിദ, ഓസ്‌റ്റിന്‍ സാംജിരാജ് എന്നിവര്‍ ആശംസകളര്‍പ്പിച്ചു. കേഡറ്റ‌ുകളായ മഞ്ജ‌ുഷ, അന‌ുശ്രീ, ഋഷികേഷ്, ആര്യശ്രീ എന്നിവര്‍ അന‌ുഭവങ്ങള്‍ പങ്ക‌ുവച്ച‌ു. എസ്.പി.സി. സി.പി.. .ഗംഗാധരന്‍ സ്വാഗതവ‌ും എ.സി.പി.. പി.ശാരദ നന്ദിയ‌ും പറഞ്ഞ‌ു.

Sunday, January 1, 2017

ക‌ുട്ടിപ്പൊലീസ‌ുകാര‌ുടെ പ‌ുത‌ുവത്സരാഘോഷം സ്‌നേഹമോള്‍ക്കൊപ്പം

എസ്.പി.സി. പുതുവത്സരാഘോഷം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ അഡ്വ. എ.പി. ഉഷ കേക്ക് മുറിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു
ഫ്രണ്ട്സ് അറ്റ് ഹോം പരിപാടിയില്‍ സ്‌നേഹമോള്‍ക്ക് പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് എ.കെ. മുഹമ്മദ് ഹാജി പുതുവത്സരസമ്മാനം നല്‍കുന്നു.
സ്‌നേഹമോളുമായി സൗഹൃദം പങ്കിടുന്ന കേ‍ഡറ്റുകള്‍
ക്രിസ്‌മസ് ക്യാമ്പിനെത്തിയ ക‌ുട്ടിപ്പൊലീസുകാര്‍
അഡൂര്‍: എന്തെല്ലാം ക‌ുറവുകളുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ മനുഷ്യജന്മവും ഒരു തിരുപ്പിറവി തന്നെയാണെന്ന് ക്രിസ്‌മസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അഡൂര്‍ ഗവ.ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിലെ സ്‌റ്റുഡന്റ് പൊലീസ് കേഡറ്റുകളുടെ പ‌ുതുവത്സരാഘോഷം ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ അഡൂര്‍ അട‍ുക്കയില്‍ താമസിക്ക‍ുന്ന രാജന്‍-പദ്മാവതി ദമ്പതികളുടെ മകള്‍ സ്‌നേഹമോള്‍ക്കൊപ്പമായിരുന്നു. മെലാനിന്റെ അഭാവം മൂലമുണ്ടാക‌ുന്ന ആല്‍ബിനിസം ബാധിച്ച ക‌ുട്ടിയാണ് പതിനഞ്ച‌ുകാരിയായ സ്‌നേഹ. രോഗങ്ങള്‍ കൊണ്ടും വൈകല്യങ്ങള്‍ കൊണ്ടും സമൂഹത്തില്‍ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സാന്ത്വനം നല്‍കുന്ന 'ഫ്രണ്ട്‌സ് അറ്റ് ഹോം' പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ക‌ുട്ടിപ്പൊലീസുകാരുടെ സ്‌നേഹമോള്‍ക്കൊപ്പമുള്ള പ‌ുതുവത്സരാഘോഷം. ആഘോഷപരിപാടികള്‍ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരംസമിതി അധ്യക്ഷ അഡ്വ. .പി. ഉഷ കേക്ക് മുറിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. സ്‌നേഹമോള്‍ക്ക് കുട്ടിപ്പൊലീസുകാരുടെ പുതുവത്സരസമ്മാനം പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് എ.കെ. മ‌ുഹമ്മദ് ഹാജി നല്‍കി. ക‌ുട്ടിപ്പൊലീസുകാരുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു പരിപാടി. പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് എ.കെ. മ‌ുഹമ്മദ് ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ആദൂര്‍ പൊലീസ് സബ് ഇന്‍സ്പെക്‌ടര്‍ സന്തോഷ്‌ക‌ുമാര്‍ പതാക ഉയര്‍ത്ത‌ുകയും പുതുവത്സരസന്ദേശം നല്‍കുകയും ചെയ്‌തു. മദര്‍ പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് എ.വി. ഉഷ, സിവില്‍ പൊലീസ് ഓഫീസര്‍മാരായ രമേശന്‍, ജിബിനാറോയ്, ലതീഷന്‍ മാസ്‌റ്റര്‍ ആശംസകളര്‍പ്പിച്ചു. മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ക്രിസ്‌മസ് അവധിക്കാലക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി. കേഡറ്റ‌ുകളായ സ‌ുരാജ്, ദീക്ഷ എന്നിവര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. അധ്യാപകന്‍ എ.എം.അബ്‌ദുല്‍ സലാം സ്വാഗതവും എസ്.പി.സി. സി.പി.. . ഗംഗാധരന്‍ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.